10 actiepunten

De groep kwetsbaren mensen op de arbeidsmarkt (waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden) wordt alleen maar groter. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in januari van 2021 dat Nederland, door  bezuinigingen van eerdere kabinetten, veel minder geld uitgeeft aan activerend arbeidsmarktbeleid dan andere Europese landen. Gevolg: de lasten van de coronacrisis komen onevenredig zwaar terecht bij mensen die al kwetsbaar zijn.

Nederland Kansrijk pleit voor een arbeidsmarkt voor iedereen. Én voor een arbeidsmarkttransitie zodanig dat álle mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven.

Nederland Kansrijk werkt aan 10 actiepunten voor een kansrijke arbeidsmarkt

  1. Garandeer niet alleen op papier, maar ook in de praktijk volledige kansengelijkheid en non-discriminatie bij het zoeken naar stages, in werk en alle arbeidsvoorwaarden. Zorg dat afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit en beperkingen geen enkele rol spelen.
  2. Bepaal dat de contracten waarbinnen mensen arbeid verrichten gelijk behandeld worden, inclusief gelijke rechten in sociale zekerheid.
  3. Investeer in een leven lang scholing en ontwikkeling van alle werkenden én werkzoekenden. Geef mensenhiervoor een eigen leerbudget.
  4. Bied iedereen een ‘skills paspoort’. Zo wordt inzichtelijk wat mensen willen en kunnen en hoe daarop dearbeidsmarkt mee kan worden gematched. Dit is in het voordeel van zowel de werkgever als de werknemer en van de arbeidsmarkt als geheel.
  5. Organiseer voorzieningen voor het tijdig en veilig overstappen naar ander werk als dat nodig is. Zet in op het creëren van nieuw zinvol werk, ook door meer werk lokaal te doen.
  6. Zorg voor iedereen die werkt in Nederland voor een aanvaardbaar salaris, zodat werken loont.
  7. Stimuleer in technologie en innovatie die mensen helpen om aan het werk te komen en te blijven.
  8. Bouw aansprekende regionale Werkhubs en/of Werkhuizen waar iedereen terecht kan (fysiek en digitaal) voor alle vragen, ondersteuning en begeleiding met betrekking tot scholing, ondernemerschap en vitaliteit.
  9. Ontwikkel een activerende leer-werkvoorziening waarin maatschappelijk en individueel zinvolle en betaalde werkzaamheden kunnen worden gedaan en waarop iedereen kan terugvallen als er tijdelijk of langer geen werk is.
  10. Maak de stap naar moderne en flexibele verlofregelingen en een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang als basisvoorziening. Zo kunnen mensen werk- en zorg beter combineren.